• 06 10752212
  • info@pleasantlife.nl

Privacy Statement Pleasant Life

Pleasant Life, gevestigd aan Beekstraat 54, kamer 225a, 6001 GJ Weert, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
http://www.pleasantlife.nl Beekstraat 54, kamer 225a, 6001 GJ Weert +31 (0)6 -10752212
Didonne op den Buijsch is de Functionaris Gegevensbescherming van Pleasant Life. Zij is te bereiken
via info@pleasantlife.nl
Door gebruik te maken van diensten van Pleasant Life, dan wel door de website van Pleasant Life te
bezoeken verklaar je akkoord te gaan met deze Privacy Statement.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Pleasant Life verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat
u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens de coaching sessies, in
correspondentie en telefonisch
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Pleasant Life verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gezondheid
Gegevens over gezondheid worden alleen vastgelegd indien dit relevante informatie is t.a.v. het
coachingstraject en worden enkel voor dit doel gebruikt en niet gedeeld met derden.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Pleasant Life verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Om de dienstverlening goed op uw persoonlijke situatie af te kunnen stemmen
– Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze
belastingaangifte.
De grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens is toestemming. Door gebruik te maken van
de diensten van Pleasant Life geeft de cli├źnt uitdrukkelijk toestemming om bovenstaande
persoonsgegevens, mits relevant voor de dienstverlening of om te voldoen aan wettelijke
verplichtingen, te verwerken.
Geautomatiseerde besluitvorming
Pleasant Life neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor
personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Pleasant Life bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de
volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:
– Voor- en achternaam: 6 maanden na afloop van de dienstverlening
– Geslacht: 6 maanden na afloop van de dienstverlening
– Geboortedatum: 6 maanden na afloop van de dienstverlening
– Adresgegevens: 6 maanden na afloop van de dienstverlening
– Telefoonnummer: 6 maanden na afloop van de dienstverlening
– E-mailadres: 6 maanden na afloop van de dienstverlening
– Gezondheid: 6 maanden na afloop van de dienstverlening
Privacy Statement Pleasant Life
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt 6 maanden na afloop van de dienstverlening
bijvoorbeeld tijdens de coaching sessies,
in correspondentie en telefonisch
N.B. Indien bovenstaande gegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen
bijvoorbeeld vanuit de Belastingdienst zal de bewaartermijn 7 jaar zijn.
Delen van persoonsgegevens met derden
Pleasant Life verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met
bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te
zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pleasant Life
blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Pleasant Life gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft
u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pleasant Life en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u
genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of
bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pleasantlife.nl. Om er zeker
van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs
met het verzoek mee te sturen. Maak in deze
kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We
reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Pleasant Life wil u er tevens op
wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Pleasant Life neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn
van misbruik, neem dan contact met ons op via info@pleasantlife.nl