• 06 10752212
  • info@pleasantlife.nl

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Pleasant Life
Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– opdrachtnemer: Pleasant Life, die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van
diensten;
– opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden
verstrekt;
– diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder
coaching en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alles in de ruimste zin des woord,
alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan
ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op
uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht;
– coachee: degene die deelneemt aan een begeleidings, advies- of coachingstraject
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij
opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien
opdrachtnemer hier uitdrukkelijk schriftelijk mee akkoord is gegaan;
2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige
opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep
doen;
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en
vervolgopdrachten van de opdrachtgever;
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing,
tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of
vernietigd worden dan blijven de overeenkomst en de algemene voorwaarden voor het overige in stand
en wordt de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke
bepaling zoveel mogelijk benadert.
Artikel 3. Offertes
1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij
anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan
door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd;
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven;
3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.
Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft
jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden
aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het
recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de
opdrachtgever geschieden;
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor
de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt,
heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de
vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in
rekening te brengen;
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit
gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5. De opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat de opdrachtnemer ook ten behoeve
van andere opdrachtgevers werkzaamheden uitvoert.
6. Partijen beoogen nadrukkelijk niet een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7.610
e.v. BW;
7. De opdrachtnemer deelt haar werkzaamheden zelfstandig in en is bij de uitvoering van het werk
geheel zelfstandig. Zij verricht de werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van de
opdrachtgever.
8. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht
werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever
aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door de opdrachtnemer gewenste
faciliteiten waaronder werkruimte.
Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de
overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van
voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo
spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;
3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft,
zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de
wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
Artikel 6. Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun
overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit
door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt
opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en
bestemde instanties inlichten.
3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te
verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de
bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot
schadevergoeding of schadeloosstelling
Artikel 7. Intellectuele eigendom
1. Voorzover Auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom
berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft
opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de
stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de
opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-,handelsnaam-, en
andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;
2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis
voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van
derden wordt gebracht.
Artikel 8. Betaling
1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is
gefactureerd.Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan
ook;
2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij
automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van
betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de
opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten,
zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
3. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de
openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente;
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de
vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer
onmiddellijk opeisbaar zijn;
5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle
verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan,
zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;
6. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de
overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling(of daarmee gelijk te
stellen zekerheid) eisen.
Artikel 9. Incassokosten
1. Ingeval opdrachtnemer om haar moverende reden besluit een vordering wegens niet-betaling van een
of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de opdrachtgever naast de
verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van
incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in
rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.
Artikel 10. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of
in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is
veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer
2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat
gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere
looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden
verschuldigde factuurbedrag,.
4. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of
gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
Artikel 11. Annulering/ beëindiging van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een workshop, training, begeleidings-of
coachingstraject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de
opdrachtgever aangewezen coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op
terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag;
2. De opdrachtgever voor een workshop, training, begeleidings-of coachingstraject heeft het recht
deelname aan of de opdracht voor een workshop, training, begeleidings-of coachingstraject te annuleren
per aangetekend verzonden brief;
3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de workshop,
training, begeleidings-of coachingstraject kosteloos geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever
verplicht het totaalbedrag van de workshop, training, begeleidings-of coachingstraject te voldoen.
4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de workshop, training,
begeleidings-of coachingstraject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het verschuldigde bedrag in
rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.
5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee na aanvang van
de cursus, training, begeleidings-of coachingstraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan
anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de
bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
5. Een individueel begeleidings- of coachingsgesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek
kosteloos worden afgezegd c.q. verplaatst. Bij afzegging c.q. verplaatsing binnen 24 uur is
opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te
brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande gesprek
verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
6. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier
uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn
alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende
partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde
prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 12. Klachtenprocedure
1. Bij opdrachtnemer staat kwaliteit, integriteit en klantgerichtheid voorop. Opdrachtnemer streeft dan ook
naar een perfecte dienstverlening. Mocht de opdrachtgever echter ondanks deze inspanningen niet
tevreden zijn, dan horen wij dit graag. Meestal is een gesprek met opdrachtnemer en/of een andere
betrokken persoon voldoende en leidt dit tot een bevredigende oplossing. Wanneer dit niet het geval is,
dan kan opdrachtgever een klacht indienen en deze zal met zorg behandeld worden.
2. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever of coachee binnen acht
dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden
schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer.
3. Indien een klacht gegrond is, zal opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals
overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever of coachee aantoonbaar zinloos is
geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;
4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is,
zal opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.
Artikel 13. Persoonsgegevens
1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer toestemming
verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze
persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar eigen activiteiten.
2. Het privacy statement van de opdrachtnemer is te raadplegen via de website: www.pleasantlife.nl
Artikel 14. Geschillenbeslechting
1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die
niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde
rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.